• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 0-3661-3088  โทรสาร. 0-3641-2761

เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการนิเทศฝึกอบรมด้านการสอนคนพิการ เข้ามานิเทศติดตามผลการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ  ครั้งที่ 1 หน่วยอบรมที่ 2 ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล  อ.เมือง จ.ลพบุรี  ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม Play & Learning @ลบ.ป.  ได้ลงศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของเรา ที่มีพืชผลทางการเกษตรเพื่อให้นักเรียนได้ลงสำรวจ และเก็บผลผลิตที่มีในโรงเรียน โดยครูแต่ละชั้นเรียน ได้ให้นักเรียนเก็บผักที่เราเห็นและรู้จักในชีวิตประจำวันมาแนะนำเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการ และการนำมาประกอบอาหาร และได้นำนักเรียนให้อาหารกระบือ ดูการเลี้ยงปลา  หมู  และไก่ ในโรงเรือน  โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 2 ระดับชั้น   ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม Play & Learning @ลบ.ป.  ได้ลงศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของเรา ที่มีพืชผลทางการเกษตรเพื่อให้นักเรียนได้ลงสำรวจ และเก็บผลผลิตที่มีในโรงเรียน โดยครูแต่ละชั้นเรียน ได้ให้นักเรียนเก็บผักที่เราเห็นและรู้จักในชีวิตประจำวันมาแนะนำเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการ และการนำมาประกอบอาหาร และได้นำนักเรียนให้อาหารกระบือ ดูการเลี้ยงปลา  หมู  และไก่ ในโรงเรือน  โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 5 ระดับชั้น 

  ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ดร.ประเวศ  ทั่งจันทร์แดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนนำกระเช้าและของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ไปมอบให้แก่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพเด็กพิการทางสติปัญญา โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล   จังหวัดลพบุรี   ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ดร.ประเวศ  ทั่งจันทร์แดง  ผู้อำนวยการโรงเรียลพบุรีปัญญานุกูล ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนนำกระเช้าและของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ไปมอบให้แก่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพเด็กพิการทางสติปัญญา โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล   จังหวัดลพบุรี    ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียลพบุรีปัญญานุกูล ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานทั่วไป คณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนนำกระเช้าและของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ไปมอบให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี  ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียลพบุรีปัญญานุกูล ได้มอบหมายให้คณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนนำกระเช้าและของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ไปมอบให้แก่สถานประกอบการที่ร่วมเข้าโครงการทดลองจ้างงานกับทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งเก็บตู้บริจาค ในนามของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  ดูเพิ่มเติม

Read more ...

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ดร.ประเวศ  ทั่งจันทร์แดง ผอ.โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ได้มอบหมายให้ทางคณะครูฯ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Art & Golf เพื่อเด็กพิเศษ จัดโดย AGID ณ โรงเรียนธงชัยไตรวิเทศศึกษา  จังหวัดลพบุุรี

ดูเพิ่มเติม

Read more ...

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการ รร. ลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประเมินครูผู้ช่วย ณ ห้องเกียรติยศ  โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 

   ดูเพิ่มเติม

Read more ...

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี  

  ดูเพิ่มเติม

Read more ...

เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 นายบุญเชิด โพธิหมื่นทิพย์ รองผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) นายสำนาน ไชยโคตร ผู้อำนวยการภาคสนาม โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และคณะ ได้ให้เกียรตินิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ครั้งที่ 1  ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี โดยมี ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ

  ดูเพิ่มเติม

Read more ...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสมจิตต์ แต่งสมุด ประธานมูลนิธีส่งเสริมอาชีพเด็กพิการเพื่อสนับสนุนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จ.ลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานครอบครัวหรรษา พาเริงร่า รับปีใหม่ Happy New Year 2020 ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุจินต์ สว่างศรี นายกสมาคมวอลเลย์บอลคนพิการแห่งประเทศไทย , นางสาวอัมพวัน กองพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึง , นาวาอากาศเอกธนา แต่งสมุด กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี , ศน.นรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศน์ฯ มาร่วมงาน โดยมี ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหารฯ และคณะครูโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ 

 ดูเพิ่มเติม

Read more ...