• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต 8 หน่วย เอกสารตามรายละเอียดแนบท้าย ดูเพิ่มเติม

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555 2564 นางสาวศาลางามรองผู้อำนวยการอำนวยการอำนวยการให้เกียรติต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อประชุมการทำงานตามระเบียบจัดทำการศึกษาเชื่อมโยงสำหรับผู้เรียนระดับวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีและโรงเรียนลพบุรีนุปัญญาต่างประเทศ ณ ห้องประชุม โรงเรียนลพบุรีปัญญากูลต่างลพบุรี  ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลต่างจังหวัดลพบุรีได้จัดเตรียมการเรียนการสอนการฝึกอบรมครูฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยการประชุมการจัดระเบียบการจัดระเบียบการจัดระเบียบการจัดระเบียบการจัดระเบียบการจัดระเบียบการจัดระเบียบการฝึกอบรมยังครูเพื่อการศึกษามอบให้นักเรียนในระหว่างการปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระนาดใหม่ซึ่งได้รับความบรรยายจากครูประจำชั้นและครูผู้สอนในการร่วมกันจัดทำใบงานทั้ง 6 ทีมการเรียนรู้ทั้งหมด 53 ที่นั่งโดยวิธีจัดส่งถุงยังฝึกเรียน ณ วันที่ 13 มกราคม 2564  ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นำโดยนางสาวคณิศร พุ่มมา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยครูรสรินทร์ สาริกา เข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ บูรณาการร่วมกับ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโดมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวา 15.30 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมฝ่ายบริหารงานวิชาการ เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง และการมอบหมายหน้าที่งานในฝ่ายบริหารงานวิชาการให้เหมาะสม โดยมีนางสาวปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้างานต่างๆ ในฝ่ายงานบริหารงานวิชาการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นำโดย นางสาวปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้เกียรติต้อนรับ อาจารย์วิรสรา จุ้ยดอนกลอย อาจารย์นิเทศน์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้ารับฟังการนิเทศน์ติดตามการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.30 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมงานควบคุมภายใน เพื่อชี้แจงการรายงานการประเมินผลการควขคุมภายใน โดยมีนายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูผู้รับผิดชอบหัวหน้างานตามฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.30 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการประชุมครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 โดยมีนายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีการมอบของขวัญ ในกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดแก่บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคมด้วย ณ ห้องอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำท่านรองฯ คณิศร พุ่มมา เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง รองอำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี แก่บุคคลากร และนักเรียน ในการนี้ รองฯคณิศร พุ่มมา ได้แนะนำตัวแก่บุคลากร และนักเรียนด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 17.00 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นำโดยนายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้การต้อนรับ ผอ.อรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และคณะครู เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีกับ นางสาวคณิศร พุ่มมา ในการเข้ารับการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน เยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมกันนี้ เวลา 18.00 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางศศิธร ทองโชติ นางสาวปรารถนา และนางสาวคณิศร พุ่มมา โดยได้รับเกียรติจาก นางสมจิตต์ แต่งสมุด ประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพเด็กพิการทางสติปัญญาเพื่อสนับสนุนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (วันที่ 4 - 31 มกราคม พ.ศ.2564)
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2564  คลิกเพื่อดูประกาศ
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และครู เข้าร่วมการประชุมพลิกโฉมการศึกษาจังหวัดลพบุรี "กิจกรรมสะท้อนศึกษา จังหวัดลพบุรี" ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม