วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ในการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยเน้นคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนละสังคม

  3. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการจัดการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างงมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล