โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาพิเศษลพบุรีสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2536 ตั้งอยู่ที่ 110 หมู่ 1 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีบนที่ดินราชพัสดุของจังหวัดลพบุรี แปลงที่ ลบ.468 เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา ปัจจุบันมีเนื้อที่ 32 ไร่ 5 งาน 89 ตารางวา
ปัจจุบันนายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 302 คน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 252 คน นักเรียนที่มีความบกพกพร่องด้านร่างกา จำนวน 5 คน ออทิสติก จำนวน 45 คน มีข้าราชการครู จำนวน 29 คน พนักงานราชการ 24 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 46 คน ครูธุรการ 1 คน และรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์