• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • โทร. 0-3661-3088  โทรสาร. 0-3641-2761

หลักฐานการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

 1. สมุดประจำตัวคนพิการ,บัตรประจำตัวคนพิการ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)     จำนวน 2 ฉบับ
 2. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว     จำนวน 6 รูป
 3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง    จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน    จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชน บิดา  มารดา   จำนวน 2 ฉบับ
 6. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี)  จำนวน 2 ฉบับ
 7. ใบแสดงผลวินิจฉัยจากโรงพยาบาล พร้อมสำเนา  จำนวน 2  ฉบับ
 8. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)   จำนวน 2 ฉบับ
 9. สูติบัตร   จำนวน 2 ฉบับ
 10. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)   จำนวน 1 ฉบับ

 

โทร. 081-3558011 , 095-2522585 (ครูปราถนา  ฝ่ายวิชาการ)

ขอให้ผู้ปกครองเตรียมเอกสารนักเรียนให้ครบถ้วนและมาสมัครในวันที่ 20 มีนาคม - 30 เมษายน 2563