• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน ณ ถนนคนเดินลพบุรี (28-10-63)

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สวนราชานุสรณ์ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนในทักษะอาชีพ ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต ทักษะภาษาและการสื่อสาร และทักษะวิชาการ (คณิตศาสตร์) โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดจำหน่าย บริเวณหน้าร้านลอนดอน ในวันพุธทุกสัปดาห์ ดูเพิ่มเติม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เข้าตรวจสอบคุณภาพการเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่แปลงเกษตร

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้รับความอนุเคราะห์ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในการตรวจสอบคุณภาพการเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่แปลงเกษตร ซึ่งเป็นการฝึกทักษะอาชีพแก่นักเรียน โดยการสาธิตวิธีการฉีดวัคซีน และฉีดวัคซีนในกระบือ สุกร และสัตว์ปีก รวมทั้งมอบวัคซีน และให้คำแนะนำแก่ครูผู้รับผิดชอบในการฝึกสอนนักเรียนต่อไป ดูเพิ่มเติม

จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน ณ ถนนคนเดินลพบุรี (12-2-63)

ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกอาชีพทางการเกษตรไปจำหน่าย ณ ถนนคนเดินเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  มีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล  จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน ณ ถนนคนเดินลพบุรี (21-10-63)

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สวนราชานุสรณ์ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนในทักษะอาชีพ ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต ทักษะภาษาและการสื่อสาร และทักษะวิชาการ (คณิตศาสตร์) โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดจำหน่าย บริเวณหน้าร้านลอนดอน ในวันพุธทุกสัปดาห์ ดูเพิ่มเติม

ร้านกาแฟปัญญาอาทร

รถกาแฟเคลื่อนที่ จากร้านกาแฟปัญญาอาทร โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี...หนึ่งในการเรียนการสอนทักษะอาชีพแก่นักเรียน ให้บริการกาแฟสด ชาสดแก่ประชาชน เนื่องในวันทิ้งกระจาด ปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งโรงทาน จากมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ โดยสนับสนุนกาแฟสด ชาสด จำนวน 800 แก้ว ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ดูเพิ่มเติม

จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน ณ ถนนคนเดินลพบุรี (22-1-63)

ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกอาชีพทางการเกษตรไปจำหน่าย ณ ถนนคนเดินเมืองลพบุรี  มีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

คณะครูพี่เลี้ยง บุคลากรแม่บ้าน นำเด็กนักเรียนเรียนรู้ทักษะอาชีพ (การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่)

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 11.30 น. คณะครูพี่เลี้ยง บุคลากรแม่บ้าน นำเด็กนักเรียนเรียนรู้ทักษะอาชีพ (การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่) ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ณ บริเวณแปลงเกษตรผสมผสาน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน ณ ตลาดนัดชุมชนป่าหวาย (กกต.)

ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกอาชีพทางการเกษตรไปจำหน่าย ณ ถนนคนเดินเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  มีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล  จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน ณศาลากลางจังหวัดลพบุรี

 วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อ.เมือง จ.ลพบุรี นำผลิตภัณฑ์ประเภทเบอเกอรี่ ที่ได้จากการฝึกอาชีพนำไปจำหน่าย ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  มีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้