• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน ณ ถนนคนเดินลพบุรี (22-1-63)

ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกอาชีพทางการเกษตรไปจำหน่าย ณ ถนนคนเดินเมืองลพบุรี  มีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้