• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน ณ ตลาดนัดชุมชนป่าหวาย (กกต.)

ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกอาชีพทางการเกษตรไปจำหน่าย ณ ถนนคนเดินเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  มีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล  จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้