• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เข้าตรวจสอบคุณภาพการเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่แปลงเกษตร

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้รับความอนุเคราะห์ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในการตรวจสอบคุณภาพการเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่แปลงเกษตร ซึ่งเป็นการฝึกทักษะอาชีพแก่นักเรียน โดยการสาธิตวิธีการฉีดวัคซีน และฉีดวัคซีนในกระบือ สุกร และสัตว์ปีก รวมทั้งมอบวัคซีน และให้คำแนะนำแก่ครูผู้รับผิดชอบในการฝึกสอนนักเรียนต่อไป ดูเพิ่มเติม