• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

 

 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน


โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาพิเศษลพบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2536  โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ 1 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี บนที่ดินราชพัสดุของจังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันมีเนื้อที่ 32 ไร่ 5 งาน 89 ตารางวา โดยมี ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เปิดทำการเรียนการสอนแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ด้านร่างกายและนักเรียนที่เป็นออทิสติก ในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์

 

 

 

วิสัยทัศน์


โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล  จังหวัดลพบุรี  เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านอาชีพในระดับสากล  สำหรับผู้ที่บกพร่องทางสติปัญญา  ออทิสติก  และพิการซ้ำซ้อน

 

 

 

พันธกิจ


 1. พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยเน้นคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม

3. พัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถ ทักษะในการจัดการเรียนรู้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล