• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

โครงการการจัดทำแผนการศึกษาเชื่อมโยงสำหรับผู้เรียนพิการ

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 นางสาวปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อประชุม วางแผนการดำเนินงานตามโครงการการจัดทำแผนการศึกษาเชื่อมโยงสำหรับผู้เรียนพิการ ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

ประชุมฝ่ายบริหารงานวิชาการ 18 ธ.ค. 63

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวา 15.30 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมฝ่ายบริหารงานวิชาการ เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง และการมอบหมายหน้าที่งานในฝ่ายบริหารงานวิชาการให้เหมาะสม โดยมีนางสาวปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้างานต่างๆ ในฝ่ายงานบริหารงานวิชาการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 7/2563 เดือนธันวาคม 16 ธ.ค. 63

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.30 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการประชุมครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 โดยมีนายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีการมอบของขวัญ ในกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดแก่บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคมด้วย ณ ห้องอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

ประกาศปิดเรียนในสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19)

ประกาศโรงเรียนลพบุรีนุปัญญาต่างปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (วันที่ 4 - 31 มกราคม พ.ศ. 2564)
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564   คลิกเพื่อดูประกาศ
 
 
 
 
 

จัดทำถุงยังชีพเพื่อการศึกษา มอบให้นักเรียนในระหว่างการปิดสถานศึกษา

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้จัดเตรียมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยการรับนโยบายการจัดทำถุงยังชีพเพื่อการศึกษา มอบให้นักเรียนในระหว่างการปิดสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากครูประจำชั้น และครูผู้สอนในการร่วมกันจัดทำใบงานทั้ง 6 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ ทั้งหมด 53 ห้องเรียน โดยทำการจัดส่งถุงยังชีพทางการศึกษา ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 ดูเพิ่มเติม

อาจารย์คณะครุศาสตร์นิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นำโดย นางสาวปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้เกียรติต้อนรับ อาจารย์วิรสรา จุ้ยดอนกลอย อาจารย์นิเทศน์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้ารับฟังการนิเทศน์ติดตามการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

รองผู้อำนวยการ คณิศร พุ่มมา แนะนำตัวแก่บุคลากร และนักเรียน

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำท่านรองฯ คณิศร พุ่มมา เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง รองอำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี แก่บุคคลากร และนักเรียน ในการนี้ รองฯคณิศร พุ่มมา ได้แนะนำตัวแก่บุคลากร และนักเรียนด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

ประชุมพลิกโฉมการศึกษาจังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และครู เข้าร่วมการประชุมพลิกโฉมการศึกษาจังหวัดลพบุรี "กิจกรรมสะท้อนศึกษา จังหวัดลพบุรี" ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

ประชุมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานฯ ปี 2564

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นำโดยนางสาวคณิศร พุ่มมา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยครูรสรินทร์ สาริกา เข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ บูรณาการร่วมกับ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโดมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

การประชุมงานควบคุมภายใน

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.30 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมงานควบคุมภายใน เพื่อชี้แจงการรายงานการประเมินผลการควขคุมภายใน โดยมีนายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูผู้รับผิดชอบหัวหน้างานตามฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 14 ธ.ค. 63

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 17.00 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นำโดยนายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้การต้อนรับ ผอ.อรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และคณะครู เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีกับ นางสาวคณิศร พุ่มมา ในการเข้ารับการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน เยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมกันนี้ เวลา 18.00 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางศศิธร ทองโชติ นางสาวปรารถนา และนางสาวคณิศร พุ่มมา โดยได้รับเกียรติจาก นางสมจิตต์ แต่งสมุด ประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพเด็กพิการทางสติปัญญาเพื่อสนับสนุนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับครูเพชรรัตน์ ครูรินลดา และครูนัจนันท์

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นำโดยนายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับครูเพชรรัตน์ กัวหา และครูรินลดา เสนารายณ์ เนื่องในโอกาสได้แต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนัจนันท์ สิทธิทูล เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี เนื่องในโอกาสได้บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนได้ ทั้งนี้ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ ดูเพิ่มเติม