• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 0-3661-3088  โทรสาร. 0-3641-2761

นิทานพาเพลิน

งานห้องสมุดโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมนิทานพาเพลิน โดยเมื่อจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เสนอเรื่อง กระต่ายตื่นตูม มีคณะครูและนักเรียนให้ความสนใจมานั่งชมเป็นจำนวนมาก  ดูเพิ่มเติม

แต่งไทยเที่ยววัง

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี แต่งกายชุดไทยเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๓ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี  ดูเพิ่มเติม

โครงการผู้นำยุวชนสาธารณสุขในโรงเรียน

นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ประธานเปิดโครงการผู้นำยุวชนสาธารณสุขในโรงเรียน เรื่อง การรักษาช่องปากที่ถูกวิธี โดยมีคณะแพทย์โรงเรียนพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาล เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครู และนักเรียนฯ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดูเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล  อ.เมือง จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา และออทิสติก ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-3558011 , 095-2522585 (ครูปราถนา  ฝ่ายวิชาการ)

กิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี  ดูเพิ่มเติม

ต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มาทัศนศึกษาดูงานที่โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดูเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาสวนนงนุช (พัทยา) จ.ชลบุรี

วันที่่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ประเวศ  ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล  จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้คณะครูและนักเรียนเดินทางทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช (พัทยา) จ.ชลบุรี

มอบของที่ระลึก พร้อมเก็บตู้บริจาค ณ สำนักงานที่ดิน จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อ.เมือง จ.ลพบุรี เข้ามอบของที่ระลึก พร้อมเก้บตู้บริจาค ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ม.ต้น)

กิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี ดูเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมค่ายคุณธรรม ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดูเพิ่มเติม

นำนักเรียนร่วมพิธีบวงสรวงภาพยนตร์สุวรรณนาคา (พิภพบาดาล)ตอน ศึกอภิมหาสงครามนาคาเวนไตย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ประเวศ  ทั่งจันทร์แดง ได้มอบหมายให้คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีบวงสรวงภาพยนตร์สุวรรณนาคา (พิภพบาดาล)ตอน ศึกอภิมหาสงครามนาคาเวนไตย โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มาเป็นประธานในพิธี 

กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 2 (7ก.พ.2563)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี  ดูเพิ่มเติม