• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

อาจารย์คณะครุศาสตร์นิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นำโดย นางสาวปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้เกียรติต้อนรับ อาจารย์วิรสรา จุ้ยดอนกลอย อาจารย์นิเทศน์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้ารับฟังการนิเทศน์ติดตามการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม