• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

จัดทำถุงยังชีพเพื่อการศึกษา มอบให้นักเรียนในระหว่างการปิดสถานศึกษา

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้จัดเตรียมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยการรับนโยบายการจัดทำถุงยังชีพเพื่อการศึกษา มอบให้นักเรียนในระหว่างการปิดสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากครูประจำชั้น และครูผู้สอนในการร่วมกันจัดทำใบงานทั้ง 6 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ ทั้งหมด 53 ห้องเรียน โดยทำการจัดส่งถุงยังชีพทางการศึกษา ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 ดูเพิ่มเติม