• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

โครงการการจัดทำแผนการศึกษาเชื่อมโยงสำหรับผู้เรียนพิการ

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 นางสาวปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อประชุม วางแผนการดำเนินงานตามโครงการการจัดทำแผนการศึกษาเชื่อมโยงสำหรับผู้เรียนพิการ ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม