• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 1 ก.ย. 63

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 11.00 น.ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมบุคลากร โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกุล จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนตามปกติ และพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

คุณขนิษฐา มะกรูดอินทร์ มอบขนมและเสื้อผ้าแก่นักเรียน 31 ส.ค 63

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.30 น. ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นายชนะ ผลบุญ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครู ตัวแทนนักเรียน ให้เกียรติต้อนรับ และมอบของที่ระลึกแก่ คุณขนิษฐา มะกรูดอินทร์ และครอบครัว เนื่องในโอกาสมอบเสื้อผ้า ขนม และน้ำผลไม้ แก่นักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

อบรมเรื่องการบริหารจัดการและจัดทำบัญชีกองทุนโรงเรียนร่วมพัฒนา

วันที่ 19 - 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 ครูกชพร มาลากุลต๊ะ พร้อมด้วยคณะครูรับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการอบรมเรื่องการบริหารจัดการและจัดทำบัญชีกองทุนโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership school project ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ดูเพิ่มเติม

คณะครูพี่เลี้ยง บุคลากรแม่บ้าน นำเด็กนักเรียนเรียนรู้ทักษะอาชีพ (การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่)

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 11.30 น. คณะครูพี่เลี้ยง บุคลากรแม่บ้าน นำเด็กนักเรียนเรียนรู้ทักษะอาชีพ (การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่) ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ณ บริเวณแปลงเกษตรผสมผสาน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

ประเมินครูผู้ช่วย วันที่ 31 ส.ค 63

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 15.30 น. ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นางกอแก้ว เพชรบุตร ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร และข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติเป็นกรรมการ และให้คำแนะนำแก่ครูผู้ช่วย จำนวน 5 ท่าน ในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่่มเติม

ครอบครัวอินพันธ์ และครอบครัวเศรษฐบุตรเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 11.30 น. นายชนะ ผลบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้เกียรติต้อนรับ กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่ ครอบครัวอินพันธ์ และครอบครัว จ.ส.อ.ประสงค์ เศรษฐบุตร ในโอกาสสมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน มอบขนม และนมแก่นักเรียน มูลค่า 4,200 บาท พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนอีกครอบครัวละ 2,000 บาท ณ อาคารเอนกประสงค์ 2 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี  ดูเพิ่มเติม

ประชุมสัมมนาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาฯ

วันที่ 19 - 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางมาลินี ศรีพรมมา รองผู้อำนวยการ และครูเพชรรตัน์ กัวหา หัวหน้างานวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครื่อข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเฉพาะความพิการ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยมี ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดูเพิ่มเติม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เข้าตรวจสอบคุณภาพการเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่แปลงเกษตร

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้รับความอนุเคราะห์ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในการตรวจสอบคุณภาพการเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่แปลงเกษตร ซึ่งเป็นการฝึกทักษะอาชีพแก่นักเรียน โดยการสาธิตวิธีการฉีดวัคซีน และฉีดวัคซีนในกระบือ สุกร และสัตว์ปีก รวมทั้งมอบวัคซีน และให้คำแนะนำแก่ครูผู้รับผิดชอบในการฝึกสอนนักเรียนต่อไป ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา ม.ราชภัฎเทพสตรีศึกษาดูงาน 31 ส.ค 63

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 - 11.30 น. นางสาวปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ให้เกียรติต้อนรับ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันอาเซียน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 11.30 น. นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีการแสดงชุดรามเกียรติ์ เป็นการแสดงเปิดกิจกรรม ตัวแทนนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับวันอาเซียน การแสดงผลงานนักเรียน และร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล รวมทั้งมีการรับมอบน้ำส้มคั้นแก่นักเรียน โดยครูวรรณี โพธิ เป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์ ณ อาคารเอนกประสงค์ 1 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี  ดูเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เอเลแก้นฟาร์ม จำกัด

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. นางมาลินี ศรีพรมมา รองผู้อำนวยการ กลุ่มการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เอเลแก้นฟาร์ม จำกัด อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจปศุสัตว์ ฟาร์มสุกร เนื่องในโอกาสพาศิษย์เก่า ซึ่งปัจจุบันได้ปฏิบัติงานที่บริษัทเข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียน และปรึกษาหารือเรื่องการให้ความร่วมมือในการรับนักเรียนเข้าฝึกปฏิบัติงาน และรับเข้าปฏิบัติงานต่อเนื่องในปีถัดไป ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านหัวบึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเตรียมรับการประเมินฯ

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. นางมาลินี ศรีพรมมา, นางสาวปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยครูพรพัฒน์ ภาดี ให้การต้อนรับ นางสาวอัมพวัน กองพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเตรียมรับการประเมินฯ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม