• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

สวัสดีปีใหม่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพเด็กพิการทางสติปัญญา

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ดร.ประเวศ  ทั่งจันทร์แดง  ผู้อำนวยการโรงเรียลพบุรีปัญญานุกูล ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนนำกระเช้าและของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ไปมอบให้แก่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพเด็กพิการทางสติปัญญา โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล   จังหวัดลพบุรี    ดูเพิ่มเติม

Read more ...

สวัสดีปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษา รร.ลพบุรีปัญญานุกูล

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียลพบุรีปัญญานุกูล ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานทั่วไป คณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนนำกระเช้าและของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ไปมอบให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ตามรายชื่อ ดังนี้

 1. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช ประธานกรรมการ
 2. นายพรชัย อิ่มช่วยชู
 3. นางสาวกอแก้ว เพชนบุตร
 4. นางอุไรวรรณ วุฒิวนนิช
 5. นายพี อ้วนศรี
 6. พลตรีนายแพทย์รังสี ธีระศิลป์

ดูเพิ่มเติม

 

สวัสดีปีใหม่สถานประกอบการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียลพบุรีปัญญานุกูล ได้มอบหมายให้คณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนนำกระเช้าและของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ไปมอบให้แก่สถานประกอบการที่ร่วมเข้าโครงการทดลองจ้างงานกับทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งเก็บตู้บริจาค
รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทดลองจ้างงาน มีดังนี้

 1. ร้านถ่ายภาพฉัตรชัย
 2. ร้านเอกภาพสาขา ข้าง รพ. พระนาราย์
 3. ร้านเอกภาพ สาขาสระแก้ว
 4. ร้านถ่ายเอกสาร พีเค
 5. องค์การโทรศัพท์ลพบุรี
 6. ร้านถ่ายภาพเปเป้
 7. ร้านขนมสุกัญญา
 8. การปะปาลพบุรี

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้   ดูเพิ่มเติม

ขอขอบคุณ คุณมาริษา สันติชัยกุล

เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 นายชนะ ผลบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จ.ลพบุรี ให้การต้อนรับและขอบคุณ นางสาวมาริษา สันติชัยกุล พร้อมเพื่อน ๆ ในโอกาสทีมามอบกำลังใจให้กับนักเรียนฯ และนำขนมเบเกอรี่มาเลี้ยงนักเรียนฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด  ดูเพิ่มเติม

ขอขอบคุณ คุณภัทราวรรณ ศรีโพธิ์น้อย

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 คณะครูและนักเรียนได้ให้การต้อนรับคุณภัทราวรรณ ศรีโพธิ์น้อย เลขานุการเครือข่ายวัฒนธรรม ระดับอำเภอ ภาคชุมชน ในโอกาสมามอบกำลังใจและเลี้ยงอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จ.ลพบุรี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด  ดูเพิ่มเติม

ขอขอบคุณ คุณแดง ทองแถม เลี้ยงอาหารกลางวัน

เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับและขอบคุณคณะคุณแดง ทองแถม ที่มามอบกำลังใจพร้อมเลี้ยงบะหมี่-เกี๊ยวน้ำสำหรับนักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด  ดูเพิ่มเติม

Read more ...