• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

ต้อนรับพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 ท่าน และครูประภาพร สุขภาพ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

ประชุมพนักงานราชการ วันที่ 29 ต.ค. 63

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น. พนักงานราขการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งต่อสัญญาการปฏิบัติงาน โดยมี นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมชี้แจงด้วย ณ ห้องประชุมอลงกต ดูเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/63 26 ต.ค.63

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวล 13.00 -16.00 น. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 โดยมี นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

ขอขอบคุณพีรวัส ยนตมุติ สบทบทุนเลี้ยงอาหารนักเรียน

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 16.30 น. คณะครู และนักเรียน ให้เกียรติต้อนรับ และมอบของที่ระลึกแก่คุณพีรวัส ยนตมุติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด โดยมาสมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ดูเพิ่มเติม

ขอขอบพระคุณ "ร้านต้อยบรรจุภัณฑ์ ,USF-1 แต่งรถไฟเบอร์ลพบุรี"

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณ "ร้านต้อยบรรจุภัณฑ์ ,USF-1 แต่งรถไฟเบอร์ลพบุรี" ที่มามอบน้ำดื่ม-น้ำส้ม พร้อมทั้งทุนการศึกษา จำนวน 300 บาท โดยมีนายวรเทพ ศิริเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนนักเรียนเป็นผู้รับมอบทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ดูเพิ่มเติม

ผอ.เข้าพบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เข้าพบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งมอบกระเช้า และพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ดูเพิ่มเติม

ขอขอบคุณ คุณปาจรีย์ สุขโสตร์

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563 ตัวแทนครู ให้เกียรติต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ คุณปาจรีย์ สุขโสตร์ เนื่องในโอกาสมามอบมาร์เบิ้ล เค้ก จำนวน 2 ลังแก่นักเรียน

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้  ดูเพิ่มเติม

ขอขอบคุณสุกัญญา และเพื่อนที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 11.30 น. นางสาวปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้เกียรติต้อนรับ และมอบของที่ระลึกแก่คุณสุกัญญา นาพัว และคณะเพื่อนๆ เนื่องในโอกาสเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมขนมเค้ก และนมข้าวโพด จำนวน 300 ชุด ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำกระทงร่วมกัน การประกวดระบายสีวันลอยกระทง การประกวดหนูน้อยนพมาศประจำเรือนนอน และการร่วมกันลอยกระทงอย่างสนุกสนาน ณ อาคารอเนกประสงค์ 2  ดูเพิ่มเติม

ประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) กับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เข้าร่วมประชุมการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ผ่านการประชุมทางไกลในระบบอินเตอร์เน็ต (ZOOM) โดย นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติยศ ดูเพิ่มเติม

คณะนักศึกษาปริญญาโท-เอก (บัญชี) มอบทุนการศึกษานักเรียน

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563 นางสาวปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ให้เกียรติต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา 15,000 บาท และบริจาคสิ่งของให้แก่นักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ดูเพิ่มเติม

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.00 น. นางสาวปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม