• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดูเพิ่มเติม

โครงการลดความเสี่ยงและป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าตาล จัดโครงการลดความเสี่ยงและป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ดูเพิ่มเติม

ขอขอบคุณ คุณทรงยศ สิงห์โต และครอบครัว

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 15.30 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบคุณ คุณทรงยศ สิงห์โต และครอบครัว ที่มามอบนมจำนวน 10 ลัง และขนมจำนวน 75 แพ็คให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมทั้งคณะครู และตัวแทนนักเรียน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ รับมอบสิ่งของบริจาค และมอบของที่ระลึกแก่ผู้อนุเคราะห์ ดูเพิ่มเติม

คณะรองผู้อำนวยการศึกษาฯ ดูงาน รร. 18 ก.ย 63

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารสถานศึกษา และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาตนเองก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน พ.ศ.2563  ดุูเพิ่มเติม

นิเทศติดตามโครงการ ศาสตร์พระราชาการพัฒนาที่ยั่งยืน 21 ก.ย 63

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้ารับการนิเทศติดตามโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทียั่งยืน" โดย นางพัชรณัฏฐ์ อ่อนละมัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

มุทิตาจิต คารวะเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๓

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดงานเลี้ยงแสดงกษิณามุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย
๑. นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
๒. นางวรรณี โพธิ ครูชำนาญการ
๓. นายทรงศักดิ์ ศรีพึ่ง พนักงานราชการ
ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี  ดูเพิ่มเติม

การอบรมครูก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 11-17 ก.ย 63

ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ จุดพัฒนาภาคกลางและภาคตะวันออก ทั้งนี้มีข้าราชการครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนาฯ ดังกล่าวด้วย จำนวน 4 ท่าน ระหว่างวันที่ 11 - 17 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดูเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 11.30 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทั้งหมด 95 ทุน รวมเป็นเงิน 83,500 บาท ณ ลานพระสงฆ์ ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และอาคารอเนกประสงค์ 2 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี ดูเพิ่มเติม

ขอขอบคุณ คุณกัลยารัตน์ เบญจมกุล และครอบครัว

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 16.00 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบคุณ คุณกัลยารัตน์ เบญจมกุล และครอบครัว (ร้านหนวดข้าวต้ม) ที่นำข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่องมามอบให้แก่นักเรียน ทั้งนี้คณะครู และตัวแทนนักเรียน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ รับมอบสิ่งของบริจาค และมอบของที่ระลึกแก่ผู้อนุเคราะห์ ดูเพิ่มเติม

ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและพนักงานราชการ 18 ก.ย 63

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 11.30 น. คณะข้าราชการครู และพนักงานราชการเข้ารับการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2563 โดยมีนายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นกรรมการในการประเมินผ่านการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

บ.ซาโอริ ประเทศไทย ดูงานการฝึกอาชีพทอผ้าซาโอริ

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. นางมาลินี ศรีพรมมา รองผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ พร้อมทั้งคณะครู ให้เกียรติต้อนรับ และแนะนำการฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าซาโอริของนักเรียน แก่ผู้จัดการ และทีมงาน บริษัท ซาโอริ ไทยแลนด์ จำกัด เพื่อเตรียมงานประชาสัมพันธ์งานอาชีพทอผ้าซาโอริต่อไป ดูเพิ่มเติม