• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

การฝึกพูดและการแก้ไขการพูดไม่ชัด

ครูณัฐกุล กาบตุ้ม ครูกชกร มาลากุลต๊ะ และครูศิริวดี เชิมชัยภูมิ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกพูดและการแก้ไขการพูดไม่ชัด โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และ ดร.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ดูเพิ่มเติม

ขอบคุณ คุณฐิตินันท์ อำไพมณี

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น. นายชนะ ผลบุญ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ และกล่าวขอบคุณ คุณฐิตินันท์ อำไพมณี ในการบริจาคพัดลม จำนวน 1 ตัว และทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท ให้แก่นักเรียน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ดูเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณปี 2565

วันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ.2563 ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการฯ ครูศุภาวรรณ ทองศักดิ์ รองผู้อำนวยการฯ ครูวรรณธิดา สุขสำราญ และครูพิสิฐ สุวรรณนิมิตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณปี 2565 ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (SPBB) ตามยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ดูเพิ่มเติม

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ครูปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงานวิชาการ พร้อมคณะ เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all) การพัฒนาเด็กที่มีคสสามต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับ เทศบาลเขาพระงาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษษสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวม ฯลฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม สำนักงานเทศบาลเขาพรงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

ขอขอบคุณครูนงลักษณ์ คุณกฤษดารัตน์ มอบความสุข นร.เนื่องในวันเกิด

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 11.30 น. นางมาลินี ศรีพรมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก พร้อมทั้งมีตัวแทนนักเรียนร้องเพลง และกล่าวคำขอบคุณ แก่ ครูนงลักษณ์ สงวนประเสริฐ มอบน้ำส้มเกล็ดหิมะแก่นักเรียน จำนวน 3 กระติก มูลค่า 1,500 บาท และคุณกฤษดารัตน์ เที่ยงธรรม มอบเงินสมทบทุนอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 3,000 บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 14 กันยายน พ.ศ.2563 ดูเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความพร้อม ด้านวิชาการ

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 9.00 น. นาวสาวปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการในการจัดทำแผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลให้เหมาะสมตามตารางสอน ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

ขอขอบพระคุณ พ.ท นรินทร์ธร ศัทธาชีพ

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณ พ.ท นรินทร์ธร ศัทธาชีพ ที่นำขนม และนำมามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานกูล จังหวัดลพบุรีค่ะ ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมการนวดข้าวประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 9.00 - 13.00 น.โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นำโดย ครูมาลินี ศรีพรมมา รองผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ พร้อมด้วยคณะครูพี่เลี้ยง แม่บ้าน คนงาน จัดกิจกรรมการนวดข้าวไรซ์เบอร์รี่ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายของการทำนา หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ก็จะต้องแยกเมล็ดข้าวออกจากรวงข้าว แล้วแยกเมล็ดข้าวลีบ และฟางข้าวออกไป เพื่อให้ได้เฉพาะเมล็ดข้าวเปลือกที่ต้องการ ทั้งนี้ เป็นหนึ่งในการฝึกทักษะอาชีพแก่นักเรียน (อาชีพเกษตรปลูกข้าว ร้านข้าวสาร) ณ แปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

การนิเทศติดตาม การเงิน การบัญชี และการพัสดุ

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จากคณะกรรมการนิเทศ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

รายงาน และมอบตัวนักเรียน เปิดภาคเรียนแบบปกติ

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรายงานตัว และมอบตัวนักเรียน พร้อมทั้งตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แบบปกติเต็มรูปแบบ ในวันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563 ดูเพิ่มเติม

มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ (สมาคมฯ)

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2563 ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ รองฯ สมชาย คำนวนศักดิ์ ครูวรรณี โพธิ และครูทรงศักดิ์ ศรีพึ่ง เข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2563 สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" โดยผู้เกษียณได้รับโล่แสดงเกียรติคุณจากคุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รมต.ช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ดูเพิ่มเติม

ประชุมครูประจำชั้น เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนแบบปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. งานปกครอง กลุ่มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดการประชุมครูประจำชั้น เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนแบบปกติ 100% ในวันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม