• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2563 ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ รองฯ สมชาย คำนวนศักดิ์ ครูวรรณี โพธิ และครูทรงศักดิ์ ศรีพึ่ง เข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2563 สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" โดยผู้เกษียณได้รับโล่แสดงเกียรติคุณจากคุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รมต.ช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ครูปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงานวิชาการ พร้อมคณะ เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all) การพัฒนาเด็กที่มีคสสามต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับ เทศบาลเขาพระงาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษษสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวม ฯลฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม สำนักงานเทศบาลเขาพรงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 9.00 - 13.00 น.โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นำโดย ครูมาลินี ศรีพรมมา รองผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ พร้อมด้วยคณะครูพี่เลี้ยง แม่บ้าน คนงาน จัดกิจกรรมการนวดข้าวไรซ์เบอร์รี่ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายของการทำนา หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ก็จะต้องแยกเมล็ดข้าวออกจากรวงข้าว แล้วแยกเมล็ดข้าวลีบ และฟางข้าวออกไป เพื่อให้ได้เฉพาะเมล็ดข้าวเปลือกที่ต้องการ ทั้งนี้ เป็นหนึ่งในการฝึกทักษะอาชีพแก่นักเรียน (อาชีพเกษตรปลูกข้าว ร้านข้าวสาร) ณ แปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. งานปกครอง กลุ่มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดการประชุมครูประจำชั้น เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนแบบปกติ 100% ในวันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 16.00 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบคุณ ร้านบ้านสวนแคมป์ นำโดยนางสาวเยาวลักษณ์ พุ่มบ้านเซ่า และคณะ ในโอกาสมอบเจล, สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือแก่นักเรียน โดยมีตัวแทนครู และนักเรียนเป็นตัวแทนต้อนรับ และมอบของที่ระลึก...ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ท่านและคณะมีแต่ความสุข ความเจริญต่อไป ดูเพิ่มเติม

วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 12.30 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบคุณ คุณปรัชญา บัณฑิตอาภรณ์ และคณะ ในโอกาสมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวนเงิน 1,600 บาท โดยมีครูศิริวดี เชิมชัยภูมิ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน เป็นผู้ต้อนรับ และมอบของที่ระลึก ข้าวสาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนแก่ผู้ให้ความอนุเคราะห์...ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่าน และคณะมีแต่ความสุข ความเจริญต่อไป ดูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 11.00 น.ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมบุคลากร โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกุล จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนตามปกติ และพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 15.30 น. ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นางกอแก้ว เพชรบุตร ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร และข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติเป็นกรรมการ และให้คำแนะนำแก่ครูผู้ช่วย จำนวน 5 ท่าน ในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 - 11.30 น. นางสาวปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ให้เกียรติต้อนรับ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.30 น. ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นายชนะ ผลบุญ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครู ตัวแทนนักเรียน ให้เกียรติต้อนรับ และมอบของที่ระลึกแก่ คุณขนิษฐา มะกรูดอินทร์ และครอบครัว เนื่องในโอกาสมอบเสื้อผ้า ขนม และน้ำผลไม้ แก่นักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 11.30 น. นายชนะ ผลบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้เกียรติต้อนรับ กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่ ครอบครัวอินพันธ์ และครอบครัว จ.ส.อ.ประสงค์ เศรษฐบุตร ในโอกาสสมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน มอบขนม และนมแก่นักเรียน มูลค่า 4,200 บาท พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนอีกครอบครัวละ 2,000 บาท ณ อาคารเอนกประสงค์ 2 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี  ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 11.30 น. นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีการแสดงชุดรามเกียรติ์ เป็นการแสดงเปิดกิจกรรม ตัวแทนนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับวันอาเซียน การแสดงผลงานนักเรียน และร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล รวมทั้งมีการรับมอบน้ำส้มคั้นแก่นักเรียน โดยครูวรรณี โพธิ เป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์ ณ อาคารเอนกประสงค์ 1 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี  ดูเพิ่มเติม