• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 0-3661-3088  โทรสาร. 0-3641-2761

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันแรก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี  ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี  ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางมาลินี ศรีพรมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสาวศิริวดี เชิมชัยภูมิ ครูผู้ช่วยฯ เป็นตัวแทนผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี ดร.เอนก สนามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการเป็นกลุ่มสาระ การแสดงของนักเรียน ตลาดนัดผู้ปกครอง และตลาดสินค้า OTOP  ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม BAMBOO ART CAMP 2020 โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากสโมสรโรตารีคาริยะ ภาค 2760 ประเทศญี่ปุ่น  ณ ไร่ใจฟ้าฟาร์ม อ.เมือง จ.ลพบุรี ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ประจำปีการศึกษา 2562  ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อ.เมือง จ.ลพบุรี มอบกระเช้าของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมเสริมอาชีพ  ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา ม.ราชภัฎเทพสตรี จัดกิจกรรมนันทนาการ แก่น้องๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อ.เมือง จ.ลพบุรี  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการนิเทศฝึกอบรมด้านการสอนคนพิการ เข้ามานิเทศติดตามผลการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ  ครั้งที่ 1 หน่วยอบรมที่ 2 ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล  อ.เมือง จ.ลพบุรี  ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม Play & Learning @ลบ.ป.  ได้ลงศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของเรา ที่มีพืชผลทางการเกษตรเพื่อให้นักเรียนได้ลงสำรวจ และเก็บผลผลิตที่มีในโรงเรียน โดยครูแต่ละชั้นเรียน ได้ให้นักเรียนเก็บผักที่เราเห็นและรู้จักในชีวิตประจำวันมาแนะนำเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการ และการนำมาประกอบอาหาร และได้นำนักเรียนให้อาหารกระบือ ดูการเลี้ยงปลา  หมู  และไก่ ในโรงเรือน  โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 2 ระดับชั้น   ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม Play & Learning @ลบ.ป.  ได้ลงศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของเรา ที่มีพืชผลทางการเกษตรเพื่อให้นักเรียนได้ลงสำรวจ และเก็บผลผลิตที่มีในโรงเรียน โดยครูแต่ละชั้นเรียน ได้ให้นักเรียนเก็บผักที่เราเห็นและรู้จักในชีวิตประจำวันมาแนะนำเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการ และการนำมาประกอบอาหาร และได้นำนักเรียนให้อาหารกระบือ ดูการเลี้ยงปลา  หมู  และไก่ ในโรงเรือน  โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 5 ระดับชั้น 

  ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ดร.ประเวศ  ทั่งจันทร์แดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนนำกระเช้าและของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ไปมอบให้แก่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพเด็กพิการทางสติปัญญา โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล   จังหวัดลพบุรี   ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ดร.ประเวศ  ทั่งจันทร์แดง  ผู้อำนวยการโรงเรียลพบุรีปัญญานุกูล ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนนำกระเช้าและของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ไปมอบให้แก่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพเด็กพิการทางสติปัญญา โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล   จังหวัดลพบุรี    ดูเพิ่มเติม