• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประธานคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยะฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ และนายธีระ จันทรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าประเมินและเยี่ยมชมนิทรรศการตลาดนัดอาชีพ การแสดงนักเรียน และผลการดำเนินงานด้านต่างๆ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อาคารฝึกอาชีพ เพื่อประกอบการประเมินฯ การเลื่อนเป็นวิทยะฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของ ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหลัดลพบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้วย ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้สำนึกถึงพระคุณของแม่และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โดมโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในพิธีประธานได้เปิดกรวยดอกไม้และถวายพานพุ่ม กล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นมอบรางวัลการประกวดผลงานกิจกรรมวันแม่ ต่อจานั้นนักเรียนทุกชั้นปีได้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อแม่โดยการมอบมาลัยดอกมะลิให้กับคุณครูซึงเป็นตัวแทนคุณแม่ของนักเรียน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการสร้างจิตสำนึก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีจากลูกที่มีต่อคุณแม่ ดูเพิ่มเติม

ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวรานันท์ คันธะอุริศ ในโอกาสได้รับการบรรจุราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 สโมสรโรตารีบ้านหมี่ ร่วมกับร้าน eyes and hair beauty และร้าน perfect by อ้อม ทำพิธีส่งมอบโครงการแว่นสายตาเพื่อน้อง ครั้งที่ 5 ให้กับนักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กอแก้ว เพชรบุตร ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3350 โรตารี่สากล เป็นประธานเปิดโครงการ ที่โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีคำรณ นาโสม นายกสโมสรโรตารีบ้านหมี่และคณะอำนวยการสโมสรโรตารีบ้านหมี่และสโมสรโรตารีพระนารายณ์ลพบุรีให้การต้อนรับ ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุุรี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียง นำโดย ดร.ณัชญานุช สุดชาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ เข้านิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)  ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุุกูล จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมมอบโทรทัศน์สีและตู้เย็นให้กับโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี โดยมี ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนฯ ให้การต้อนรับ  ดูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางพิมม์กมน ปุญยฤทธิ์วราวุฒิ และนางสาวสุจิรา เจริญศรี ผู้แทนครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ครูวรานันทฺ์ คันธะอุริศ พร้อมครอบครัว นำนมโอวิลตินพร้อมขนมเบเกอรี่ มาเลี้ยงมื้อกลางวัน โดยมีครูเวรประวันให้การต้อนรับ  ดูเพิ่มเติม

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยเริ่มจากการวางพานพุ่มทองพานพุ่มเงิน และลำดับสุดท้าย นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและเปิดกรวยดอกไม้บนพานธูปเทียนแพเบื้องหน้าพรบรมฉายลักษณ์ พร้อมนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และร่วมลงนามถวายพระพร ในวันเดียวกัน เวลา ๑๐.๐๐ น. มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลป่าตาล เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก และนำนักเรียนใส่ทรายอะเบทรอบบริเวณโรงเรียนฯ ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการกำจัดยุงลาย ดูเพิ่มเติม

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ พันเอกสันติพงศ์ นารี และคณะ คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ในการรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวกล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุดแก่นักเรียนในโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ หอประชุม-โรงอาหาร โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม