• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ คุณญาณภา กุศลส่ง ที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว และขนมรวมมิตร แก่เด็กนักเรียน จำนวน 100 ชุด เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดูเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนครู นำโดยนางสาวศิริวดี เชิมชัยภูมิ, นางสาวแพรพิไล เพ็งโพธิ์ทอง และนายทิวากร สงวนพวก นำตัวแทนนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสายตา จำนวน 5 ราย เข้ารับการตรวจประเมินสายตาเพื่อรับมอบแว่นตามูลค่า 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาทฟรี ในโครงการแว่นสายตาเพื่อน้อง ครั้งที่ 5 โดยสโมสรโรตารี่บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 กลุ่มรวมมิตรจิตอาสา นำโดยคุณทศพล โรจน์ศิริวัฒน์ และคณะ เข้ามอบเสื้อผ้า รองเท้าแก่นักเรียน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน ดลบันดาลให้กลุ่มก็มีจิตอาสาจงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ความเจริญเทอญ ดูเพิ่มเติม

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 คณะนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสันทนาการแก่นักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี โดยมีคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ดูเพิ่มเติม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้เกียรติต้อนรับนางกอแก้ว เพชรบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุุรี และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คุณแก่นศรี ไชยโคตร ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา มูลนิธิมีชัย วีรไวทยะ และคณะ รวมทั้งคณะผู้ปกครอง ในการเข้าประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2563 และการจัดตั้งกองทุนและระบบบัญชีเบื้องต้นโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เพื่อจัดตั้งกองทุนเงินออม-เงินกู้สำหรับพัฒนาอาชีพแก่นักเรียน และผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ครูศุภาวรรณ ทองศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน จากงานพระราชทานเพลิงศพ นายวันชัย สวัสดิเสน...โรงเรียนขอกราบขอบพระคุณคณะเจ้าภาพเป็นอย่างสูง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ครอบครัวสวัสดีเสนจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญ ดูเพิ่มเติม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการพร้อมคณะครู เข้าเยี่ยมครูนงลักษณ์ สงวนประเสริฐ ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ...ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักคุ้มครองโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ช่วยดลบันดาลให้ครูนงลักษณ์ สงวนประเสริฐ หายจากอาการบาดเจ็บ สุขภาพแข็งแรงในเร็ววันด้วยเทอญ  ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ จ.ส.อ.ทรงวุฒิ กีรติศานติ์ ซึ่งเป็นบิดาของนางศศิธร คำนวนศักดิ์ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ณฌาปนสถานวัดตะลุง จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกุล จังหวัดลพบุรี รับรายงานตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 และตรวจสุขภาพนักเรียน เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อโวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ดูเพิ่มเติม

นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ พร้อมคณะนิเทศ ติดตาม เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ที่โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง และโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นำขนมและน้ำผลไม้มามอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี โดยมี นายชนะ ผลบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณและต้อนรับ ดูเพิ่มเติม

กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จัดโครงการตรวจสุขภาพคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลพบุรีปัญญานุุกูล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ห้องอลงกตโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี  ดูเพิ่มเติม