• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานแก่แพทย์ประจำบ้าน (กุมารเวชศาสตร์) ชั้นปีที่ 2 โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี จำนวน 3 ท่าน โดยมี นางสาวปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.263 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณ ชมรมศิษย์เก่าพิบูลย์ 2325 ที่มามอบเสื้อผ้าไทย จำนวน 230 ตัว ไอศกรีม น้ำส้มเกล็ดหิมะขนมปัง พร้อมทั้งสมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา (เงินสด) จำนวน 11,000 บาทแก่นักเรียน โดยมีนางมาลินี ศรีพรมมา รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และนักเรียนเป็นตัวแทนในการต้อนรับ รับมอบ กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้แก่คณะผู้ใหญ่ใจดี ทั้งนี้ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ดูเพิ่มเติม

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ 2563 เวลา 12.00 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณ คุณอติเทพ กล่ำถึก และคุณชินภัทร์ สมัครการ ที่มามอบชุดเครื่องเขียนแก่นักเรียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวรเทพ ศิริเวช รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูเป็นตัวแทนต้อนรับ และรับมอบชุดเครื่องเขียนดังกล่าว โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ดูเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้รับเกียรติจากคณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี โดยขอความอนุเคราะห์ครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบฝึกอาชีพบริการ "ร้านกาแฟปัญญาอาทร" เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้คำแนะนำในการเปิดร้านกาแฟ พร้อมทั้งสอนสูตรการชงกาแฟ โดยมี นางมาลินี ศรีพรมมา รองผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรร้านกาแฟปัญญาอาทร ให้เกียรติต้อนรับ ดูเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรายงานตัว และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำยวยการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมีการชี้แจงการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากคณะผู้บริหาร กิจกรรมพบปะครูประจำชั้น และตรวจสุขภาพก่อนเปิดภาคเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบคุณครอบครัว ด.ช.จิรวัฒน์ วิลัย ที่มามอบชั้นวางรองเท้า 4 ชั้น จำนวน 4 ชุด มอบให้แก่หอนอนรวงผึ้ง โดย นางศศิธร ทองโชติ รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  ดูเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ. ศ.2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นำโดย นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นางมาลินี ศรีพรมมา รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมประชุมการเตรียมงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแท่นประดิษฐานพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ พิธีเททองหล่อพระ สมโภชพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 89 ปาง และทำบุญอายุวัฒนมงคล 67 ปี พระราชวิสุทธิประชานาท ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมอาชีพเด็กพิการทางสติปัญญา เพื่อสนับสนุนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลจังหวัดลพบุรี โดยมีพระราชวิสุทธิประชานาท เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนกำจรวิทย์ จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้เกียรติรับรายงานตัว พร้อมทั้งให้การชี้แนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรึ นำโดย นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 "ฺBig Cleaning's day" ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำในการทำความสะอาด จาก เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดลพบุรี โดยมีกำหนดการรายงานตัวนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครอง ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดูเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 8.00 - 12.00 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรึ นำโดย นางมาลินี ศรีพรมมา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้รับผิดชอบฝึกทักษะอาชีพบริการ "ร้านกาแฟปัญญาอาทร" นำรถกาแฟสดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพิธีเททองหล่อต้นแบบพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พื้นที่ใกล้แนวคูค่ายพม่า บ้านเจดีย์หัก ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 500 แก้ว ดูเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี โดย ว่าที่ร้อยตรีวรเทพ ศิริเวช รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อน้องพิเศษ Ayutthaya Run For Special Children 2020 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอยุธยา ดูเพิ่มเติม

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นำโดย นางสาวปรารถนา ศาลางาม และว่าที่ร้อยตรีวรเทพ ศิริเวช รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรมสามัญศึกษา ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยา จังหวัดลพบุรี  ดูเพิ่มเติม