• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ชมรมศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย รุ่น 2325 นำโดย นายมหาชาติ พันตา ประธานชมรมฯ มอบทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จำนวน 6,000 บาท โดยมีว่าที่ร้อยตรีวรเทพ ศิริเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 🙏  ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สุวรรณา ชุมภูแก้ว เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ผอ.พัชรีวรรณ พรมกุล เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจังหวัดนครพนม ณ หอประชุมโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา  ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 13 พฤสจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 10.00 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 8.45 น. นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน รับมอบของอุปโภค บริโภคตามโครงการจัดสรรเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนและพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทุนละ 600 บาท จำนวน 20 ทุน ณ อาคารฝึกอาชีพโรงผลิตน้ำดื่ม โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 11.30 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณคุณครูณัฏฐ์พัชร์ - คุณแม่ภาณุมาศ สนธิธรรม ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม จำนวน 1,200 บาท และมอบเงินสมทบทุนเลี้ยงอาหาร จำนวน 3,000 บาท โดยมีนางมาลินี ศรีพรมมา รองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนนักเรียนเป็นผู้รับมอบ
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  ดูเพิ่มเติม

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. นายวสุพล คำจันทราช จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความยินดีกับนายอรรถพงษ์ พลนิกร เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อชี้แจงงานการจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยมีนายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางศุภาวรรณ ทองศักดิ์ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมชี้แจงด้วย ณ ห้องอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการสอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งกำหนดการวันเปิด-ปิดภาคเรียน ดูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณ คุณปู่-คุณย่าน้องโนเบล ที่มอบขนมให้แก่นักเรียน จำนวน 500 ชิ้น เนื่องในโอกาสเดือนคล้ายเดือนเกิดของทั้งสองท่าน
ทั้งนี้ นางมาลินี ศรีพรมมา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนให้เกียรติกล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแก่น้องโนเบล ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ดูเพิ่มเติม
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 เวลา 10.00 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณ คุณพชร เหล่าวัฒนพงษา ที่ได้มามอบขนมปังพิซซ่าให้เด็กๆได้รับประทาน มูลค่า 1,000 บาท พร้อมทั้งส่งทบทุนการศึกษาอีกจำนวน 2,000 บาท ทั้งนี้ นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมทั้งคณะครู ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ รับมอบเงิน และมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ดูเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณ ครอบครัวทรัพย์ศรี และครอบครัวใจตรงดี ที่มาสมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน จำนวน 4,000 บาท และซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมาบริจาคแก่นักเรียนอีก จำนวน 8,000 บาท ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.นิพนท์ นนธิ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมโดม สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม