• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

วันศุกร์ที่ 13 พฤสจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 10.00 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 8.45 น. นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน รับมอบของอุปโภค บริโภคตามโครงการจัดสรรเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนและพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทุนละ 600 บาท จำนวน 20 ทุน ณ อาคารฝึกอาชีพโรงผลิตน้ำดื่ม โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 11.30 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณคุณครูณัฏฐ์พัชร์ - คุณแม่ภาณุมาศ สนธิธรรม ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม จำนวน 1,200 บาท และมอบเงินสมทบทุนเลี้ยงอาหาร จำนวน 3,000 บาท โดยมีนางมาลินี ศรีพรมมา รองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนนักเรียนเป็นผู้รับมอบ
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  ดูเพิ่มเติม

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. นายวสุพล คำจันทราช จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความยินดีกับนายอรรถพงษ์ พลนิกร เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อชี้แจงงานการจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยมีนายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางศุภาวรรณ ทองศักดิ์ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมชี้แจงด้วย ณ ห้องอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการสอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งกำหนดการวันเปิด-ปิดภาคเรียน ดูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณ คุณปู่-คุณย่าน้องโนเบล ที่มอบขนมให้แก่นักเรียน จำนวน 500 ชิ้น เนื่องในโอกาสเดือนคล้ายเดือนเกิดของทั้งสองท่าน
ทั้งนี้ นางมาลินี ศรีพรมมา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนให้เกียรติกล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแก่น้องโนเบล ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ดูเพิ่มเติม
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 เวลา 10.00 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณ คุณพชร เหล่าวัฒนพงษา ที่ได้มามอบขนมปังพิซซ่าให้เด็กๆได้รับประทาน มูลค่า 1,000 บาท พร้อมทั้งส่งทบทุนการศึกษาอีกจำนวน 2,000 บาท ทั้งนี้ นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมทั้งคณะครู ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ รับมอบเงิน และมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ดูเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณ ครอบครัวทรัพย์ศรี และครอบครัวใจตรงดี ที่มาสมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน จำนวน 4,000 บาท และซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมาบริจาคแก่นักเรียนอีก จำนวน 8,000 บาท ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.นิพนท์ นนธิ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมโดม สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 11.30 น. คุณรัตนาภรณ์ เมืองจันทร์ พร้อมด้วยครอบครัว (ร้าน Chilly and cosmetics) สมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวัน จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งมอบนม และขนม จำนวน 450 กล่องแก่นักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยมี นางศศิธร ทองโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้เกียรติต้อนรับ รับมอบเงินสมทบทุนทุน และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้ความอนุเคราะห์ ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ดูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 11.00 น. คุณธนภัทร ปาละวัฒน์ และคุณรุ่งเกียรติ จำนงค์สุทธิ ผู้ใหญ่ใจดีจากจังหวัดสิงห์บุรี เดินทางมามอบเงินทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่นักเรียน โดยมี นางศศิธร ทองโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้เกียรติต้อนรับ รับมอบเงินทุน และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้ความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ดูเพิ่มเติม