• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 11.30 น. คุณรัตนาภรณ์ เมืองจันทร์ พร้อมด้วยครอบครัว (ร้าน Chilly and cosmetics) สมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวัน จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งมอบนม และขนม จำนวน 450 กล่องแก่นักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยมี นางศศิธร ทองโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้เกียรติต้อนรับ รับมอบเงินสมทบทุนทุน และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้ความอนุเคราะห์ ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ดูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 11.00 น. คุณธนภัทร ปาละวัฒน์ และคุณรุ่งเกียรติ จำนงค์สุทธิ ผู้ใหญ่ใจดีจากจังหวัดสิงห์บุรี เดินทางมามอบเงินทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่นักเรียน โดยมี นางศศิธร ทองโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้เกียรติต้อนรับ รับมอบเงินทุน และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้ความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ดูเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับนางสาวเนตรนภาวดี เหิรเมฆ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะครู เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีกับ นางสาวประภาพร สุขภาพ ในการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี โดยมีนายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนในการต้อนรับ ดูเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 ท่าน และครูประภาพร สุขภาพ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณ "ร้านต้อยบรรจุภัณฑ์ ,USF-1 แต่งรถไฟเบอร์ลพบุรี" ที่มามอบน้ำดื่ม-น้ำส้ม พร้อมทั้งทุนการศึกษา จำนวน 300 บาท โดยมีนายวรเทพ ศิริเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนนักเรียนเป็นผู้รับมอบทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำกระทงร่วมกัน การประกวดระบายสีวันลอยกระทง การประกวดหนูน้อยนพมาศประจำเรือนนอน และการร่วมกันลอยกระทงอย่างสนุกสนาน ณ อาคารอเนกประสงค์ 2  ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น. พนักงานราขการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งต่อสัญญาการปฏิบัติงาน โดยมี นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมชี้แจงด้วย ณ ห้องประชุมอลงกต ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เข้าพบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งมอบกระเช้า และพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ดูเพิ่มเติม

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) กับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เข้าร่วมประชุมการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ผ่านการประชุมทางไกลในระบบอินเตอร์เน็ต (ZOOM) โดย นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติยศ ดูเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวล 13.00 -16.00 น. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 โดยมี นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563 ตัวแทนครู ให้เกียรติต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ คุณปาจรีย์ สุขโสตร์ เนื่องในโอกาสมามอบมาร์เบิ้ล เค้ก จำนวน 2 ลังแก่นักเรียน

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้  ดูเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563 นางสาวปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ให้เกียรติต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา 15,000 บาท และบริจาคสิ่งของให้แก่นักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ดูเพิ่มเติม