• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 11.30 น. นางสาวปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้เกียรติต้อนรับ และมอบของที่ระลึกแก่คุณสุกัญญา นาพัว และคณะเพื่อนๆ เนื่องในโอกาสเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมขนมเค้ก และนมข้าวโพด จำนวน 300 ชุด ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.00 น. นางสาวปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสปดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 8.19 น. นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้สักการะพระพุทธรูป ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายายประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสการย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 8.30 น. นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับนายอรรถพงษ์ พลนิกร เนื่องในโอกาศย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี และเนื่องในโอกาสการเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ ของ นางศศิธร ทองโชติ และนางสาวปรารถนา ศาลางาม ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 10.30 น. นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตามการเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่มีที่ตั้งในเขตพื้นที่บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 นำโดย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รอง ผอ.สพป.ลบ 1 เป็นประธานคณะกรรมการการนิเทศฯ และคณะ ให้เกียรตินิเทศ กำกับ ติดตาม เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้บริหาร คณะครูในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ดูเพิ่มเติม

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 16.00 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลจังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณ คุณศตวรรษ และคุณทัชชา มีใจดี ผู้ใหญ่ใจดีจากจังหวัดลำปางที่ส่งขนมมามอบให้กับนักเรียน จำนวน 3 กล่อง...ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สวนราชานุสรณ์ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนในทักษะอาชีพ ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต ทักษะภาษาและการสื่อสาร และทักษะวิชาการ (คณิตศาสตร์) โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดจำหน่าย บริเวณหน้าร้านลอนดอน ในวันพุธทุกสัปดาห์ ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สวนราชานุสรณ์ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนในทักษะอาชีพ ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต ทักษะภาษาและการสื่อสาร และทักษะวิชาการ (คณิตศาสตร์) โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดจำหน่าย บริเวณหน้าร้านลอนดอน ในวันพุธทุกสัปดาห์ ดูเพิ่มเติม

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณ คณะครูและนักศึกษาจากแผนกคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในโอกาสมอบสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน เช่น ตุ๊กตา กระปุกออมสิน หน้ากากตุ๊กตา และของเล่น โดยมีนายวรเทพ ศิริเวช รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนเป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ดูเพิ่มเติม

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบคุณ คุณรัตนา โกศิยะกุล และครอบครัว ที่มามอบนมและขนมจำนวน 60 ชุดแก่นักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ดูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่มามอบขนมโดนัท จำนวน 400 ชิ้นแก่นักเรียน มา ณ โอกาสนี้ ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นำโดย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรจัดงานต้อนรับ และแสดงความยินดี แก่ นายอรรถพงษ์ พลนิกร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีด้วย ดูเพิ่มเติม