• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่รองผู้อำนวยการฯ คุณครูที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่
๑. นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
๒. นางวรรณี โพธิ ครูชำนาญการ
๓. นายทรงศักดิ์ ศรีพึ่ง พนักงานราชการ
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดูเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 คุณสัณหจุฑา จามรวรรณ และคุณคมกฤษ ใจคง จะมาเลี้ยงก๋วยจั๊บ ไอศครีม น้ำส้มเกล็ดหิมะ 280 ชุด เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายสมชาย คำนวนศักดิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ต้อนรับบุคลากรใหม่ ดังนี้
๑. นายอนุกูล เจริญนา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
๒. นายพีรพงษ์ สุวรรณอำไพ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดูเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้ารับการนิเทศติดตามโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทียั่งยืน" โดย นางพัชรณัฏฐ์ อ่อนละมัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าตาล จัดโครงการลดความเสี่ยงและป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดงานเลี้ยงแสดงกษิณามุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย
๑. นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
๒. นางวรรณี โพธิ ครูชำนาญการ
๓. นายทรงศักดิ์ ศรีพึ่ง พนักงานราชการ
ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 16.00 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบคุณ คุณกัลยารัตน์ เบญจมกุล และครอบครัว (ร้านหนวดข้าวต้ม) ที่นำข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่องมามอบให้แก่นักเรียน ทั้งนี้คณะครู และตัวแทนนักเรียน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ รับมอบสิ่งของบริจาค และมอบของที่ระลึกแก่ผู้อนุเคราะห์ ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 15.30 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบคุณ คุณทรงยศ สิงห์โต และครอบครัว ที่มามอบนมจำนวน 10 ลัง และขนมจำนวน 75 แพ็คให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมทั้งคณะครู และตัวแทนนักเรียน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ รับมอบสิ่งของบริจาค และมอบของที่ระลึกแก่ผู้อนุเคราะห์ ดูเพิ่มเติม

ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ จุดพัฒนาภาคกลางและภาคตะวันออก ทั้งนี้มีข้าราชการครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนาฯ ดังกล่าวด้วย จำนวน 4 ท่าน ระหว่างวันที่ 11 - 17 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 11.30 น. คณะข้าราชการครู และพนักงานราชการเข้ารับการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2563 โดยมีนายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นกรรมการในการประเมินผ่านการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม