• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารสถานศึกษา และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาตนเองก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน พ.ศ.2563 ดูเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 - 7 ตุลาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ขอและยื่นใบสมัครได้ ห้องกลุ่มการบริหารงานบุคคล โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-355-8011    ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 11.30 น. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทั้งหมด 95 ทุน รวมเป็นเงิน 83,500 บาท ณ ลานพระสงฆ์ ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และอาคารอเนกประสงค์ 2 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. นางมาลินี ศรีพรมมา รองผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ พร้อมทั้งคณะครู ให้เกียรติต้อนรับ และแนะนำการฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าซาโอริของนักเรียน แก่ผู้จัดการ และทีมงาน บริษัท ซาโอริ ไทยแลนด์ จำกัด เพื่อเตรียมงานประชาสัมพันธ์งานอาชีพทอผ้าซาโอริต่อไป ดูเพิ่มเติม

ครูณัฐกุล กาบตุ้ม ครูกชกร มาลากุลต๊ะ และครูศิริวดี เชิมชัยภูมิ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกพูดและการแก้ไขการพูดไม่ชัด โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และ ดร.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ดูเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 11.30 น. นางมาลินี ศรีพรมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก พร้อมทั้งมีตัวแทนนักเรียนร้องเพลง และกล่าวคำขอบคุณ แก่ ครูนงลักษณ์ สงวนประเสริฐ มอบน้ำส้มเกล็ดหิมะแก่นักเรียน จำนวน 3 กระติก มูลค่า 1,500 บาท และคุณกฤษดารัตน์ เที่ยงธรรม มอบเงินสมทบทุนอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 3,000 บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 14 กันยายน พ.ศ.2563 ดูเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จากคณะกรรมการนิเทศ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น. นายชนะ ผลบุญ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ และกล่าวขอบคุณ คุณฐิตินันท์ อำไพมณี ในการบริจาคพัดลม จำนวน 1 ตัว และทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท ให้แก่นักเรียน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ดูเพิ่มเติม

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 9.00 น. นาวสาวปรารถนา ศาลางาม รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการในการจัดทำแผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลให้เหมาะสมตามตารางสอน ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี  ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรายงานตัว และมอบตัวนักเรียน พร้อมทั้งตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แบบปกติเต็มรูปแบบ ในวันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563 ดูเพิ่มเติม

วันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ.2563 ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการฯ ครูศุภาวรรณ ทองศักดิ์ รองผู้อำนวยการฯ ครูวรรณธิดา สุขสำราญ และครูพิสิฐ สุวรรณนิมิตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณปี 2565 ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (SPBB) ตามยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ดูเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณ พ.ท นรินทร์ธร ศัทธาชีพ ที่นำขนม และนำมามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานกูล จังหวัดลพบุรีค่ะ ดูเพิ่มเติม